เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย : "น้ำหยดสุดท้าย"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น อีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดี และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week1เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
Week

Input

Process

Output

Outcome
1
19-23
..
58

โจทย์ :
- สร้างแรงบัลดาลใจ
- สร้างฉันทะในการเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนเห็นอะไรและได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ?
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร? ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Walk and Talk : สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจ
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share :   ชื่อหน่วย
Show and Share :      นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “แมลงน้อยเยือนหนองน้ำ”
- เกม “ขนส่งน้ำ”

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งต่างๆรอบบริเวณโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
ใช้ : นักเรียนวาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “ขนส่งน้ำ”โดยครูจัดเตรียมอุปกรณ์การเล่น  เช่น ถัง น้ำ ช้อน
- แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อเล่นเกมขนส่งน้ำ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรและเรียนรู้อะไรจากการ
เล่นเกม?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ : นักเรียนทำใบงานเป่าสีน้ำพร้อมวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “แมลงน้อยเยือนหนองน้ำ” เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจอยากเรียนรู้เรื่องน้ำ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้างรู้สึกอย่างไร?” “ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )

ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?” “ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้?
เชื่อม :
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนวาดภาพเรื่องที่อยากเรียนรู้ 1 เรื่อง การ์ด 1 แผ่น (Card & Chart)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน
ใช้ : นักเรียนวาดภาพ (Card & Chart) สิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Q.4/2557

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วย ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร่วมกันตั้งชื่อ หน่วย โดยใช้  Blackboard  Share

ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วย
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเล่น
เกม “ขนส่งน้ำ”

ชิ้นงาน
- Card & Chart วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
-ใบงานเป่าสีน้ำและต่อเติมภาพตามจินตนาการ
- วาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน

ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้
เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันตัวอย่างภาพกิจกรรม
                                                            

  ตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ24 มกราคม 2558 เวลา 10:22

  เป็นสัปดาห์แรกของการสร้างแรงบันดาลใจเรื่องที่อยากเรียนรู้ใน Q.4 คุณครูพาเด็กๆสำรวจแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่บริเวณรอบโรงเรียน ขณะที่เดินสำรวจครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร มีอะไรอาศัยอยู่ในน้ำได้บ้าง ทำไมถึงอยู่ในนั้น ?” หลายคนให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี

  น้องหนุน : ครูครับผมเห็นปลาอยู่ในน้ำ ครูครับบ่อน้ำที่อยู่หน้าตึกธุรการต่อกันยาวจนถึงในส่วนป่าเลยครับ

  น้องชิน : ผมเห็นพี่ก้อนหินด้วยครับ ก้อนกินไม่มีชีวิตทำไมอยู่ในน้ำได้ครับ

  น้องต้นกล้า : ผมเห็นมีต้นไม้อยู่ในน้ำครับ

  วันต่อมาเด็กๆได้ดูคลิปวีดีโอการ์ตูนเรื่อง “หยดน้ำ” เด็กๆตื่นเต้นและมีความสนใจ คุณครูก็ได้ตั้งคำถามกับเด็กๆว่า “เห็นอะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร” เด็กๆสามารถบอกตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี เช่น

  น้องฟอร์ด : หยดน้ำลอยไปเจอคนซักผ้าอยู่ริมน้ำครับ

  น้องแก้ม : หยดน้ำลอยขึ้นไปบนก้นเมฆค่ะ

  น้องป๋อ : หยดน้ำไปเจอกับน้ำเน่าครับ

  จากนั้นเด็กๆได้วาดภาพสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยากเรียนรู้เรื่องน้ำแต่จะมีบางส่วนที่อยากเรียนรู้เรื่องที่ต่างจากเพื่อน

  น้องโชว์ : อยากเรียนรู้เรื่องหัวกะโหลก

  น้องมินทร์/น้องบอส : อยากเรียนรู้เรื่องปู ปลา
  และเด็กๆได้ร่วมกันตั้งชื่อ หน่วยการเรียนรู้ใน Q.4 และได้ชื่อว่า หน่วย “น้ำใส โลกสวย” ตลอดทั้งสัปดาห์ เด็กๆ ตื่นเต้นและสนใจในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะ

  ตอบลบ