เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย : "น้ำหยดสุดท้าย"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น อีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดี และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week6
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น ตลอดจนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

Week

Input

Process

Output

Outcome
7
2-6
 มี..
58
โจทย์ :
ความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
- คน
- พืช
- สัตว์
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าน้ำมีความสำคัญอย่างไร?
- ถ้าไม่มีน้ำจะเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Blackboard  Share : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Wall  Thinking : ใบงานเขียน webความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- คร
- นักเรียน็้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “เล่นริมน้ำ”  เรือน้อย”
- เพลง “รุ้งกินน้ำ”
- อุปกรณ์การทดลอง “การลอยน้ำ” (กาละมัง ดินน้ำมัน)
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เล่นริมน้ำ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิต เช่น คน พืช สัตว์
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าน้ำมีความสำคัญอย่างไร?
เชื่อม ; ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ : นักเรียนทำใบงานเขียน web ความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “แจ่วเรือ”
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง “การลอยน้ำ”   (กาละมัง ดินน้ำมัน) มาให้นักเรียนสังเกต
- นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทำการทดลอง “การลอยน้ำ”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “จะทำอย่างไรให้ดินน้ำมันลอยในน้ำได้?
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันทดลอง “การลอยน้ำ”
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการทดลองของกลุ่มตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของน้ำกับการเดินทาง
ใช้ : นักเรียนประดิษฐ์เรือจากกล่องนม

 วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่าไปวาดไป เรื่อง “เรือน้อย” เพื่อเชื่อมโยงเกี่ยวกับการคมนาคมทางน้ำ หรือการเดินทางด้วยเรือ
- ครุกระตุ้นด้วยคำถาม “ถ้าเราไม่มีเรือ จะเดินทางข้ามแม่น้ำได้อย่างไร?
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันทดลองนำเรือที่ประดิษฐ์จากกล่องนมไปลอยในน้ำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “วิถีชีวิตริมน้ำ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม“นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร?” “อาชีพอะไรบ้างที่เกี่ยวกับน้ำ?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
ใช้ : นักเรียนปั้นดินน้ำมันวิถีชีวิตริมน้ำ

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “รุ้งกินน้ำ”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำและได้ดูคลิปวีดีโอ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลอง “การลอย”

ชิ้นงาน
- ใบงานเขียน web ความสัมพันธ์ของน้ำกับตัวเรา
- ประดิษฐ์เรือจากกล่องนม
- ปั้นดินน้ำมันวิถีชีวิตริมน้ำความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของน้ำกับสิ่งมีชีวิตอื่น ตลอดจนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
สังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่งต่างๆ โดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่
ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ5 มีนาคม 2558 เวลา 17:05

  สัปดาห์นี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของน้ำ วันแรกของสัปดาห์ครูเล่านิทานเรื่อง “อาบน้ำสนุกจัง”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมเราต้องใช้น้ำ?”
  นโม : ถ้าเราขาดน้ำอาจจะตายได้
  โอบอ้อม : ร่างกายของเราต้องการน้ำค่ะ
  แก้ม : ถ้าเราไม่รดน้ำพี่ต้นไม้ก็จะตาย
  โชว์ : เพราะว่าน้ำให้เราดื่มกินได้
  วันต่อมานักเรียนประกอบอาหาร โดยมีส่วนประกอบคือ น้ำ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำน้ำมาประกอบอาหารอะไรได้บ้าง?”
  ฟอร์ด : น้ำปั่นครับ
  มินทร์ : แกงจืดค่ะ
  แก้ม : ไข่พะโล้ค่ะ
  หนุน : ต้มยำครับ
  โอบอ้อม : น้ำเต้าหู้ค่ะ
  ป๋อ : ขนมคับ
  จากนั้นครูพานักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำอาหารเมนูที่เลือกทำคือ เต้าฮวยนมสด , ขนมดอกไม้ , น้ำปั่น เด็กๆ ให้ความสนใจในการทำอาหารและรู้สึกตื่นเต้นใจดีที่ได้ทำ อีกทั้งได้ทำชิ้นงานเขียน web ประโยชน์ของน้ำ เด็กๆ ให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากๆ ค่ะ เวลาทำงานก็ทำได้ทันเวลาทุกคนค่ะเยี่ยมมากๆ ค่ะ

  ตอบลบ