เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย : "น้ำหยดสุดท้าย"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น อีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดี และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week8


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้ 


Week

Input

Process

Output

Outcome
8
9-13
 มี..
58
โจทย์ :
การอนุรักษ์น้ำ
Key  Questions
- ทำไมน้ำจึงเน่าเสีย?
- เราจะดูแลรักษาน้ำให้สะอาดได้อย่างไร?
-ถ้าไม่มีน้ำจะเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Think Pair Share: การทำเครื่องกรองน้ำ
Wall  Thinking :นิทานเล่มเล็กเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “ซ่า ซ่า ซ่า”
- คลิปวีดีโอ “ น้ำหยดสุดท้าย”
- ภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำเน่าเสียกับแหล่งน้ำที่สะอาด 
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง “กรองน้ำใส่”  (ถ่าน หิน ทราย กรวด สำลี ขวดน้ำ น้ำขุ่น แก้ว ถังน้ำ สารส้มก้อน ) มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูให้นักเรียนจับฉลากเลือกอุปกรณ์การทดลอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเราจะดูแลรักษาน้ำให้สะอาดได้อย่างไร?”
เชื่อม :
- แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทำการทดลอง“กรองน้ำใส่” จากอุปกรณ์ที่กลุ่มตนเองได้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามที่กลุ่มตนเองได้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการทดลอง “กรองน้ำใส่”
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลอง
ใช้ : นักเรียนประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำใส่อย่างง่าย
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “ น้ำหยดสุดท้าย”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร” “ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร?” “ถ้าไม่มีน้ำจะเป็นอย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
ใช้ : นักเรียนทำนิทานเล่มเล็กเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูนำภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำเน่าเสียกับแหล่งน้ำที่สะอาด มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดการคิด “ทำไมน้ำจึงเน่าเสีย?” “เราจะมีวิธีการดูแลได้อย่างไร”?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากภาพโปสเตอร์

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
-ครูพานักเรียนไปเก็บขยะรอบบริเวณแหล่งน้ำภายในโรงเรียน
- ครุกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึก
อย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำการทดลองและดูคลิปวีดีโอ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ

ชิ้นงาน
- ประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำอย่างง่าย
- นิทานเล่มเล็กเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
สังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่งต่างๆ โดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


  


ตัวอย่างภาพกิจกรรม

                                                      ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ13 มีนาคม 2558 เวลา 14:30

  สัปดาห์ที่ 8 กับการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์น้ำ ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอเรื่อง “การอนุรักษ์น้ำ , น้ำหยดสุดท้าย” เพื่อให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาน้ำ โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่า เราจะมีวิธีดูแลน้ำไม่ให้เน่าเสียได้อย่างไร?” นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาน้ำ เช่น
  น้องโอบอ้อม : ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำค่ะ
  น้องหนุน : ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำครับ
  น้องกุ้ง : ไม่เทสารเคมีลงในแม่น้ำค่ะ
  น้องน้ำ : ประหยัดน้ำไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ครับ
  วันต่อมามีกิจกรรมการทดลองการกรองน้ำจากน้ำไม่สะอาดให้เป็นน้ำที่สะอาดได้ นักเรียนทุกคนให้ความสนใจมากค่ะ ครูพานักเรียนทดลอง “กรองน้ำใส่” (ถ่าน หิน ทราย กรวด สำลี ขวดน้ำ น้ำขุ่น แก้ว ถังน้ำ สารส้มก้อน ) จากนั้นให้นักเรียนสังเกตเครื่องกรองน้ำ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีให้น้ำสะอาดได้อย่างไร?”
  น้องฟอร์ด : ใส่ทรายลงไปแล้วให้ทรายดูดน้ำเสียครับ
  น้องแก้ม : เอาสารส้มมาใส่ในน้ำเพราะจะทำให้น้ำใสได้ค่ะ
  น้องหนุน : มีบ่อบำบัดน้ำเสียครับ
  วันถัดมาครูพานักเรียนไปเก็บขยะรอบบริเวณแหล่งน้ำภายในโรงเรียน นักเรียนทุกคนให้ความสนใจและตื่นเต้นมากค่ะและในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมงานปัจฉิมของพี่ๆ ป. 6 และพี่ๆ ม. 3 ที่สำเร็จการศึกษา นักเรียนรู้สึกดีใจและยินดีกับพี่ๆ ทุกคนค่ะ

  ตอบลบ