เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย : "น้ำหยดสุดท้าย"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น อีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดี และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week9
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำ และสามารถถ่ายทอดหรือแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
9
16-20 มี.. 58
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย “                ” ?
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย              ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย “             
Wall  Thinking :                 
 ใบงานเขียน  Mind  Mapping  สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย “             
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน “ปลาดาวบนชายหาด”
- เพลง “ฝนตก ,ฉันคือเมฆ,ไอน้ำ”

วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ปลาดาวบนชายหาด”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟังจากนิทาน
วันอังคาร
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถามครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?”
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำ และทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมา
ใช้
นักเรียนเขียน Mind  Mapping  สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย :                    ?

วันพุธ -พฤหัสบดี
ชง
- ครูและนักเรียนร้องเพลง “ฉันคือเมฆ,ไอน้ำ” พร้อมทำท่าทางประกอบ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย              ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง
สรุปองค์ความรู้
ใช้
-นักเรียนจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
-นักเรียนซ้อมการแสดงเต้นประกอบเพลง “ฉันคือเมฆ,ไอน้ำ”
วันศุกร์
ชง
 ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
และแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้ว
และสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ
หน่วย                   เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
ใช้
- นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการแสดงเต้นประกอบเพลง
เชื่อม
- นักเรียนทุกคน Show and Share
นำเสนอ สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วย “                              ” ให้ครูและเพื่อนๆฟัง


ชิ้นงาน
-ใบงานการพับสีน้ำและต่อเติมภาพตามจินตนาการ
-ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ำ
-การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หน่วย “…………….” ให้ผู้อื่นเข้าใจ

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำ และสามารถถ่ายทอดหรือแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
การสังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่งต่างๆ โดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น