เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย : "น้ำหยดสุดท้าย"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น อีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดี และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week4เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น การเกิดฝน การเกิดรุ้งกินน้ำ น้ำขึ้น น้ำลง ได้Week

Input

Process

Output

Outcome
4
9-13
 ..
58
โจทย์ :
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- การเกิดฝน
- การเกิดรุ้งกินน้ำ
- น้ำขึ้น น้ำลง
Key  Questions
- วัฏจักรของน้ำเกิดขึ้นได้ย่างไร?
- รุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร? ทำไมรุ้งกินน้ำถึงมี 7 สี มีสีอะไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำและการเกิดรุ้ง
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำ
Think  Pair Share : ปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง
Wall  Thinking : แผนผังการเกดฝน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ “การเกิดหยดฝน”
- นิทานเรื่อง “นกน้อยแกะรอยน้ำฝน
- เพลง “ รุ้งกินน้ำ”
- อุปกรณ์ในการทดลอง เช่น แก้ว น้ำ สบู่ ก้านมะละกอ แวนขยาย ฯลฯ
- เรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ น้ำขึ้น น้ำลง

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “นกน้อยแกะรอยน้ำฝน”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร?
 “รู้สึกอย่างไร?” “ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
 ใช้ : นักเรียนประดิษฐ์ก้อนเมฆจากใยสังเคราะห์

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์ทดลองการเกิดฝน เช่น กระทะไฟฟ้า น้ำ แวนขยาย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าไอน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำจากการทดลอง
ใช้ : นักเรียนทำแผนผังการเกิดฝน
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “การเกิดหยดฝน”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรรู้สึกอย่างไร?” วัฏจักรของน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
ใช้ : นักเรียนปั้นดินน้ำมันวัฏจักรของน้ำ

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “รุ้งกินน้ำ”
ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองฟองสบู่ เช่น แก้ว น้ำ สบู่ ก้านมะละกอ แวนขยาย ฯลฯ
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองเป่าฟองสบู่ จากนั้นใช้แวนขยายหรือมองด้วยตาเปล่า ในการสังเกตดูสีของรุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นในฟองสบู่
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำการทดลอง
ใช้ : นักเรียนทดลองฟองสบู่
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ น้ำขึ้น น้ำลง
พร้อมวาดภาพประกอบให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ปรากฏการณ์ น้ำขึ้น น้ำลง เกิดขึ้นได้อย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำและจากการฟังนิทานและดูคลิปวีดีโอ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำและการเกิดรุ้ง
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองการเกิดไอน้ำและฟองสบู่

ชิ้นงาน
-ประดิษฐ์ก้อนเมฆจากใยสังเคราะห์
-แผนผังการเกิดฝน
-ปั้นดินน้ำมันวัฏจักรของน้ำ

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น การเกิดฝน การเกิดรุ้งกินน้ำ น้ำขึ้น น้ำลง ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถใช้อุปกรณ์การทดลองอย่างง่าย เช่น แว่นขยาย ได้อย่างเหมาะสม
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอและฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทดลอง
ทักษะการสังเกต
สังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ การเกิดฝน รุ่งกินน้ำ
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถตั้งคำถามจากการทดลองรุ้งกินน้ำที่ตนเองสนใจ
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่อง
ที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

 ตัวอย่างภาพกิจกรรม


 ตัวอย่างชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 4 เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ (การเกิดฝน, การเกิดรุ้งกินน้ำ, น้ำขึ้น น้ำลง)คุณครูได้พาเด็กๆ ทดลองการเกิดฝน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าไอน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร?
  แก้ม : เกิดมาจากน้ำร้อนค่ะ
  โอบอ้อม : น้ำลอยขึ้นมารวมตัวกันเป็นก้อนเมฆแล้วก็เกิดเป็นฝนค่ะ
  เป้ : น้ำมารวมตัวกันครับ
  โชว์ : น้ำมาเกาะกันเป็นก้อนแล้วก็เป็นพี่หยดน้ำครับ
  วันต่อมาคุณครูให้เด็กๆ ดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ “การเกิดหยดฝน” เมื่อครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ฝนเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?” นักเรียนทุกคนสามารถอธิบายได้ว่าฝนเกิดขึ้นจากน้ำที่ระเหยไปบนอากาศแล้วทำให้เกิดเป็นก้อนเมฆ เมื่อก้อนเมฆรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆ เลยทำให้ฝนตกลงมา หลังจากนั้นครูเชื่อมโยงเข้าสู่การเกิดรุ้งกินน้ำโดยครูทดลองการฉีดน้ำขึ้นไปบนอากาศแล้วให้นักเรียนสังเกต พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “สายรุ้งเกิดมาได้อย่างไร?”
  ฟอร์ด : เกิดจากละอองน้ำกระทบกับแสงทำให้เกิดรุ้งกินน้ำครับ
  หยก : เกิดจากฝนตกลงมาค่ะ
  แป้ง : ถ้าเราอยากเห็นรุ้งกินน้ำเราต้องหันหลังให้กับพระอาทิตย์ค่ะ
  โชว์ : หลังฝนตกก็จะมองเห็นสายรุ้งครับ
  ต่อมาครูเชื่อมโยงสู่ปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่น น้ำขึ้น – น้ำลง โดยครูเล่าเรื่องราวให้เด็กฟัง และตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆ สนุกสนานและตื่นเต้นกับการทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งได้ทำชิ้นงาน ประดิษฐ์ก้อนเมฆจากใยสังเคราะห์ แผนผังการเกิดฝนและปั้นดินน้ำมันวัฏจักรของน้ำ เด็กๆ สามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะ

  ตอบลบ