เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย : "น้ำหยดสุดท้าย"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

นักเรียนเข้าใจความสำคัญและเห็นคุณค่าของน้ำ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น อีกทั้งยังสามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดี และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week3เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับแหล่งน้ำได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
-33
2-6
..
 58
โจทย์ :
แหล่งน้ำ
- ตามธรรมชาติ
- มนุษย์สร้างขึ้น
Key  Questions
- ทำไมร่างกายของคน พืช สัตว์ ถึงมีน้ำ?
- แหล่งน้ำตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่รู้จัก เช่น แหล่งน้ำจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
Think Pair Share : ความเหมือน / ความต่างของแหล่งน้ำ
Wall  Thinking : ใบงาน web แหล่งน้ำต่างๆ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรีย
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- ภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำต่างๆ
- นิทาน เรื่อง “สำรวจสัตว์ใต้ท้องทะเล
- อุปกรณ์ในการทดลองการเดินทางของน้ำ” (ขวดเจาะรู  รางไม้ไผ่ น้ำ
กาละมัง)
3- ลูกโลก
- ผัก ผลไม้ ดอกไม้  เช่น แตงโม มะนาว ส้ม แครอท  ฟักทอง ดอกอัญชัน ฯลฯ
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจแหล่งน้ำในบริเวณรอบๆโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด แหล่งน้ำที่พบในบริเวณโรงเรียนเป็นอย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่ได้พบเห็นภายในบริเวณโรงเรียนจากการเดินสำรวจ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนใช้น้ำจากที่ใดบ้าง?
ใช้ : นักเรียนปั้นดินน้ำมันแหล่งน้ำที่รู้จัก

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูนำภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำต่างๆ เช่น ทะเล
น้ำตก แม่น้ำ ลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึง เขื่อน บ่อน้ำ ฯลฯ มาให้นักเรียนสังเกต
-  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างขึ้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากภาพโปสเตอร์
ใช้ : นักเรียนทำใบงานเขียน web แหล่งน้ำ

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “สำรวจสัตว์ใต้ท้องทะเล”เพื่อให้นักเรียนเข้าเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าน้ำทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ : นักเรียนพิมพ์ภาพสีน้ำด้วยมือเป็นสัตว์ใต้ท้องทะเล

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
-  ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง “การเดินทางของน้ำ” (ขวดเจาะรู  รางไม้ไผ่ น้ำ กาละมัง ) มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง“การเดินทางของน้ำ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึก
อย่างไรจากการทดลอง?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูนำลูกโลกมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมบนโลกของเราถึงมีแหล่งน้ำ?” “นอกจากบนโลกแล้วน้ำมาจากไหนได้บ้าง?
- ครูนำผัก ผลไม้ ดอกไม้  เช่น แตงโม มะนาว ส้ม แครอท  ฟักทอง ดอกอัญชัน ฯลฯ มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมในผักผลไม้ ดอกไม้ ถึงมีน้ำ และนักเรียนคิดว่า ชนิดใดมีน้ำมากที่สุดเพราะอะไร?” ( แตงโม มะนาว ส้ม
แครอท  ฟักทอง ดอกอัญชัน ฯลฯ) จากสิ่งของที่ครูนำมาให้สังเกต
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันคั้นน้ำผัก ผลไม้ ดอกไม้  เช่น แตงโม มะนาว ส้ม แครอท  ฟักทอง ดอกอัญชัน ฯลฯ
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ

ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองการเดินทางของน้ำ

ชิ้นงาน
-ใบงานเขียน Web แหล่งน้ำต่างๆ
- ปั้นดินน้ำมันแหล่งน้ำที่รู้จัก
- พิมพ์ภาพสีน้ำด้วยมือ

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสำรวจ ฟังนิทานและดูภาพโปสเตอร์ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสังเกต
- สังเกตความเหมือนและความแตกต่าง
ของแหล่งน้ำต่างๆ และบอกเล่าให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- สังเกตเกี่ยวกับการทดลอง “การเดินทางของน้ำ เช่น อุปกรณ์ในการใช้ทดลอง สิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง
- สามารถตอบ – คำถามหลัง คาดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการทดลอง
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องแหล่ง
น้ำต่างๆ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มี
น้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
 
ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างชิ้นงาน


 1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 3 เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น คุณครูได้พาเด็กๆเดินสำรวจแหล่งน้ำในบริเวณรอบๆ โรงเรียน วันต่อมาคุณครูได้นำภาพโปสเตอร์แหล่งน้ำต่างๆมาให้นักเรียนสังเกต เช่น น้ำตก ทะเล เขื่อน แม่น้ำ ซึ่งคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เด็กๆคิดว่าน้ำทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไร

  น้องฟอร์ด : เกิดจากที่ฝนมันตกลงมาแล้วทำให้เป็นหลุมเลยเป็นน้ำทะเลครับ

  น้องหนุน : น้ำทะเลเค็มครับ

  น้องโอบอ้อม : พื้นดินเป็นหลุมเมื่อฝนตกน้ำขังเลยกลายเป็นทะเลค่ะ

  น้องบอส : น้ำทะเลเค็มครับเพราะใส่เกลือครับ

  วันต่อมาคุณครูได้พาเด็กๆ ทดลองการเดินทางของน้ำ โดยแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและสร้างทางน้ำ คุณครูได้ใช้คำถามกระตุ้นการคิด เด็กๆ คิดว่าน้ำจะไหลไปทิศทางไหนอย่างไร เพราะอะไร?

  น้องเป้ : น้ำไม่เดินทางมาเพราะตรงที่หนูสร้างมันสูงครับ

  น้องเต้ : ครูครับตรงทางแยกน้ำไหลผ่านเส้นตรงแต่ไม่ไปอีกทางหนึ่ง เพราะตรงนั้นสูงครับ

  ตลอดทั้งสัปดาห์เด็กๆ สนุกสนานและตื่นเต้นกับการทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งได้ทำชิ้นงาน ใบงานเขียน web แหล่งน้ำ พิมพ์ภาพสีน้ำด้วยมือ เด็กๆ สามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะ

  ตอบลบ